FANDOM


„PAN jest wojownikiem, PAN - Imię Jego”

Bóg Uszkodził Rydwany Egpcjanów i wyrzucił je w morze .

Bóg  zrzucił na wojska Kananejczyków grad kamieni .

Bóg spuścił ogień z nieba i spalił żołnierzy nieprzyjacielskich, którzy przybyli, aby pojmać Eliasza .

Bóg spuścił ogień z nieba i spalił żołnierzy nieprzyjacielskich, którzy przybyli, aby pojmać Eliasza .

Bóg oślepił fałszywego proroka Bar-Jezusa, który wystąpił przeciwko nauczaniu Pawła .

Bóg Posiada własną prywatną Armie Anielskich Zastępów , zwany w bibli jest Ponad 200 razy w Biblii Bóg jest nazwany „PANEM zastępów”

Objawienie 12:7
I wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem [diabłem]. I walczył smok i aniołowie jego.

" Ustanowiłem bowiem dzień pomsty i nadszedł rok mojego odkupienia."

"Podeptałem więc ludy w moim gniewie i zdruzgotałem je w mojej zapalczywości, i sprawiłem, że ich sok spłynął na ziemię."

"I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a Ten, który na nim siedział, nazywa się Wierny i Prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy."
"A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego brzmi: Słowo Boże."
"I szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przyobleczone w czysty, biały bisior."
"A z ust jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody…"

Przykłady Bożej pomocy dla Jego ludu w zwyciężaniu podczas walk zawiera opowiadanie Jozuego o tym jak zdobyto Jerycho (Jozuego 6:2-5).

Bóg podpowiedział Jozuemu, że drogą do zniszczenia Ai była zasadzka (Jozuego 8:2-5);

podpowiedział Dawidowi w jaki sposób zaatakować Filistynów (2.Sam.5:22-125; 1.Kron.14:14-15)

podpowiedział Izraelowi jak zaatakować armię syryjską (1.Król.20:13, 14).


"Ręce moje zaprawia do walki I ramiona moje napinają łuk spiżowy."

"Dajesz mi tarczę zbawienia swego I prawica twoja wspiera mnie, a łaskawość twoja czyni mnie wielkim."

"Dawidowy. Błogosławiony PAN, skała moja! On zaprawia ręce moje do walki, Palce moje do boju!"

"Łaska moja i twierdza moja, Obrona moja i wybawca mój, Tarcza moja i ucieczka moja; On mi poddaje narody."

Czy , kiedy Jezus przyszedł na ziemię, to wszystko się zmieniło? Czy Bóg już przestał od swych ludzi oczekiwać walki przeciwko złu i czy przestał pomagać im w walce ? My twierdzimy, że Bóg nadal używa swych ludzi do zwalczania zła i nadal pomaga im zwyciężać. Dla zrozumienia Pisma musimy zdawać sobie sprawę, że jeśli Bóg otwarcie swych przykazań, jakie nam dał, nie zmienił, to one nadal muszą być zachowane i przestrzegane. A my nie znajdujemy zmian Boskich przykazań odnośnie konieczności ochraniania samych siebie, odnośnie uczestnictwa w ochranianiu społeczeństwa lub uczestnictwa w wojnie dla chronienia swego narodu .


Niektórzy ludzie mogą się z nami nie zgodzić mówiąc, że Jezus nauczał nas kochać nieprzyjaciół (Mat.5:44), pokazywać drugi policzek (Mat.5:39) , i mogą nas ostrzegać , że „każdy, kto mieczem walczy, od miecza ginie” (Mat. 26:52). Jednak te wersety nie odnoszą się do ochrony czyjegoś życia, rodziny lub narodu. Jezus miłował swych nieprzyjaciół, lecz w swej miłości dawał im czytelną szansę odwrócenia się od zła . On nie „kochał” ich jednocześnie pozwalając im szkodzić niewinnym, gdyż to nie byłaby miłość. Powyżej widzieliśmy, że kiedy źli ludzie odmówią przyjęcia tej miłującej szansy, aby zawrócić ze swych złych dróg, to pewnego dnia Jezus, dla ochrony społeczeństwa, ich zabije. Bóg miłuje także swych nieprzyjaciół, a nawet udziela im błogosławieństwa wiedząc , że to jest wyraz Jego uprzejmości, co daje im szansę upamiętania (Rzym.2:4). Lecz kiedy nikczemnicy nie odpowiadają na Jego miłość i stają się niebezpieczni dla niewinnych, to Bóg będzie walczył przeciwko nim sprawiedliwie tak , jak to czynił w przeszłości , a końcowym stanem nikczemników i tych, którzy się nie upamiętali, będzie wrzucenie ich do ognia Gehenny (Obj.21:8) .


"Cierp wespół ze mną jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa."

"Żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia, aby się podobać temu, który go do wojska powołał."


„Kto nie ma miecza, niech sprzeda suknię swoją i kupi” (Łuk.22:36). Natomiast w chwili aresztowania, powiedział Piotrowi „wszyscy bowiem, którzy miecza dobywają, od miecza giną” Mat.26:52). Jezus nigdy swym naśladowcom nie powiedziałby, aby kupili miecze, aby zaraz powiedzieć im coś przeciwnego, że użycie mieczy jest złem. Dlaczego Jezus wypowiedział to zdanie do Piotra? Odpowiedź jest taka, że chociaż kapłani i żołnierze, którzy aresztowali Jezusa byli amoralni, to ich postępowanie nie mogło być uznane jako nielegalne, gdyż oni mieli rządowe prawo aresztować Jezusa. Zatem Piotr, chociaż myślał, że czyni dobrą rzecz broniąc Jezusa mieczem, w rzeczywistości to prawo łamał. Gdyby postępowanie wyjaśniające wobec Jezusa było prawidłowe i nie stronnicze, to On zostałby wkrótce po aresztowaniu uwolniony. Wiele niewinnych ludzi jest fałszywie oskarżanych, aresztowanych i więzionych, ale po wyjaśnieniu są uwalniani. Przez użycie swego miecza, Piotr by złamał ziemski porządek prawny, a ani Bóg, ani Jezus, nie dają nam prawa tak czynić.

mamy zagwarantowane prawo bronić samych siebie i nasze społeczeństwo przeciwko złu, dlatego Jezus, wiedząc o tym, powiedział swym naśladowcom, aby kupili miecze. Źli ludzie stanowią niebezpieczeństwo dla otoczenia, które ma prawo do samoobrony a konsekwencje tego prawa (do ochrony swej rodziny, społeczeństwa i narodu) mają żywotne znaczenie dla życia. Ponieważ Jezus w noc swego aresztowania powiedział swym naśladowcom, aby kupili miecze i nigdy po swym zmartwychwstaniu tego zalecenia nie zmodyfikował to znaczy, że nie istnieją przyczyny, dla których mamy wierzyć, iż dziś miałoby to wyglądać inaczej. Zatem potrzebujemy być skłonni i przygotowani do obrony samych siebie i naszego społeczeństwa. Na potwierdzenie tego, że Bóg oczekuje od nas walki o to, co jest prawe w dzisiejszym świecie, znajdujemy więcej świadectw, w listach zarówno do Filipian 2:25 jak i do Filemona 2, gdzie Paweł odnosi się do pewnego Chrześcijanina jako do „przyjaciela żołnierza”. Paweł pisze podobnie także do Tymoteusza, swego młodego protegowanego w wierze .

Czemu Bóg, mając w Palestynie tak wielu ludzi nie zmilitaryzowanych, wybrał żołnierza jako pierwszego poganina, aby został zrodzony na nowo, mówi bardzo wiele o akceptacji służby żołnierskiej ?

Tak więc nie myśl sobie że twój wróg jest bezpieczny , on i jego ludzie , ale też zastanów się gdzie jesteś ? Po której stronie kofliktu ?

Czy twój kraj jest w słóżbie jezusa ?  Jak można to zmienić ? Zastanów się nad tym czasem czego bronisz i czy na pewno to chrześcijaństwo ...
A TY ? DALEJ CHCESZ PODDAĆ SIĘ ATESITĄ ?