FANDOM


Czy nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili.

- Rzym. 6,3-4 (podobnie w Kolosan 2:12)


Osoby chrzczone przez Jana, Jezusa a następnie Apostołów ZAWSZE były osobami dorosłymi . Nigdzie w całym Piśmie Świętym nie ma opisanego chrztu dziecka . Wręcz przeciwnie - opisy chrztu wskazują, iż ochrzcić mogła się jedynie taka osoba, która świadomie postanowiła uwierzyć w Jezusa i wyznała swoje grzechy . Niemowle nie może podjąć tej decyzji , ani też nikt nie może jej podjąć za nie .

Biblijny chrzest był symbolem decyzji podjętej przez osobę dorosłą i świadomą swojego wyboru . Był to wyraz decyzji o porzuceniu dawnego stylu życia i świadomego wkroczenia na drogę wiary .  Niemowlę nie może ani przyjąć Ewangelii ani w nią uwierzyć .

Praktykę chrztu niemowląt wprowadzono dopiero na Soborze kartagińskim w 253 r., zaś ostatecznie jako dogmat został przyjęty podczas Soboru trydenckiego w 1547 r. Praktyka ta nie była znana w czasach apostolskich .


Na pustyni wystąpił Jan Chrzciciel i głosił chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów. I wychodziła do niego cała kraina judzka i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, a on chrzcił w rzece Jordanie wyznających grzechy swoje.

- Marka 1,4 - 5

Kto uwierzy

i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony.

- Marka 16,16

A gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę, a eunuch rzekł: Oto woda; cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? Filip zaś powiedział mu: Jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A odpowiadając, rzekł: Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. I kazał zatrzymać wóz, zeszli obaj, Filip i eunuch, do wody, i ochrzcił go.

- Dzieje Apostolskie 8,36-38


Kiedy jednak uwierzyli

Filipowi, który zwiastował dobrą nowinę o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa, dawali się ochrzcić, zarówno mężczyźni, jak i niewiasty.

- Dzieje Apostolskie 8,12-13


Biblijny chrzest był chrztem przez zanurzenie w wodzie. Nie przez pokropienie. Nawet greckie słowo użyte w oryginale, a u nas przetłumaczone jako enigmatyczny "chrzest" dosłownie oznacza "zanurzenie" .


A gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody.

- Mateusza 3:16

Jan także chrzcił w Ainon blisko Salim, bo tam było dużo wody, a ludzie przychodzili tam i dawali się chrzcić [zanurzać - gr].

- Ewangielia Jana 3:23


Kłamstwa Katolicyzmu Edytuj

Katolicy wysuwają w depsperacji i bluźnierczy psuedo argumęt w którym kpią z Bibli mówiąc że nie zakazuje ona dosłownie faktu chrzczenia dzieci i z tego powodu mają do tego bezbożnego rytułału prawo oraz obowiązek , jednak jest to kłamstwo , ponieważ chrzest dzciecka NIE JEST CHRZTEM , chrzest jest świadomym symbolicznym aktem potwierdzającym swoją osobistą decyzje akcpetacji Jezusa Chrystusa , Boga jako swojego zbawiciela poprzez zanurzenie w wodzie , żadne z tych warunków nie jest sepłnione przez pogańską doktrynę katolicyzmu .

Przyjmując obłudną narracje że słowo Boże nie zakazuje czegoś wprost , równie dobrze ktoś może zgodnie z tą fałszwą bezbożnią logiką chrzcić zwierzęta bo również przez Słowo Boże , nie jest taka pratyka wprost zabroniona .


Katol
Kardynał George Pell

Kardynał George Pell

icki Kardynał George Pell , wyraził wiarę że w pielkle NIKOGO nie ma , a wszyscy są conajwyżej w czyścu w pewnych przypadkach niesprawidliwego życia . Nie jest to prawda . Biblia mówi że Nabuchodonozor dostał się na sam dół piekła .

Według Katolickiej doktryny , chrzest włącza w sposób duchowy , do Kościoła " Jezusa Chrystusa " czyli według fałszywej katolcikiej doktryny prymatu Piotrowego - ziemskiej instytucji Kościoła Katolickiego .


W celu obrony fałszywych nie pochodzących twierdzeń z Biblii , w samej Biblii , katoliccy teologowie podają następujące wersety :

" Przysłuchiwała się też pewna bogobojna niewiasta, imieniem Lidia, z miasta Tiatyry, sprzedawczyni purpury, której Pan otworzył serce, tak iż się skłaniała do tego, co Paweł mówił.  A gdy została ochrzczona, także i dom jej, prosiła, mówiąc: Skoroście mnie uznali za wierną Panu, wstąpcie do domu mego i zamieszkajcie. I wymogła to na nas.

- Dzieje Apostolskie 16 : 14 - 15

Lecz zdanie " także jej dom " nie podaje by były jego częścią dzici , co czyni ten argument fałszywym .


Dzieje Apostolskie 8:37 zostało usunięte z nowych Biblii Pokroju NIV nie opartych o Textus Receptus ponieważ potępia chrzest niemowląt .