FANDOM


Kościół katolciki dodał do pisma świętego apokryfy , żydowskie bajeczki które nigdy nie powinny się tam znaleść . Usnunoł on 2 przykazanie z prawa Bożego bo obala jego fałszywą instytuje . Usunięto przykazanie mówiące o czczeniu szabatu , soboty . I zmieniono je na "dzień święty" . Kościół katolicki zmienił Boże prawo , oczywiście nikt nie może go zmienić i tylko im się tak wydaje , bluźniąc przeciw Bogu i zastępując go własnym ludzkim fałszem . Oprucz tego dokonał jeszcze kilka zmian a brakującą dziórę po 2 przykazaniu zaklejił łąmiąc X na dwie części co jest oszustwem .

Dekalog Edytuj

Biblijna wersja Dekalogu:

"Jam jest Pan, Bóg Twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli."

I. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
II. Nie uczynisz sobie obrazu rytego ani żadnej podobizny tego, co jest na niebie w górze i co na ziemi nisko, ani z tych rzeczy, które są w wodach pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał ani służył. Ja jestem Pan, Bóg Twój, mocny, zawistny, karzący nieprawość ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a czyniący miłosierdzie tym tysiącom tym, którzy mnie miłują i strzegą moich przykazań.
III. Nie będziesz brał imienia Pana, Boga twego, nadaremno; bo nie będzie miał Pan za niewinnego tego, który by wziął imię Pana, Boga swego, nadaremno.
IV. Pamiętaj, abyś dzień sobotni święcił. Sześć dni robić będziesz i będziesz wykonywał wszystkie roboty twoje; ale siódmego sabat Pana, Boga twego, jest; nie będziesz wykonywał weń żadnej roboty, ty i syn twój, i córka twoja, sługa twój i służebnica twoja, bydlę twoje i gość , który jest między bramami twymi. Przez sześć dni bowiem czynił Pan niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co w nich jest, a odpoczął dnia siódmego; i dlatego pobłogosławił Pan dniowi sobotniemu i poświęcił go.
V. Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.
VI. Nie będziesz zabijał.
VII. Nie będziesz cudzołożył.
VIII. Nie będziesz kradzieży czynił.
IX. Nie będziesz mówił fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu.
X. Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego, ani będziesz pragnął żony jego, ani sługi jego, ani służebnicy, ani wołu, ani osła, ani żadnej rzeczy, która jego jest.(Wg przekładu ks. Wujka 2 Mjż 20,3-17)

Wersja katechizmowa

"Jam jest Pan, Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli".

I. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
II. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
III. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
IV. Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył i dobrze ci się powodziło na ziemi.
V. Nie zabijaj.
VI. Nie cudzołóż.
VII. Nie kradnij.
VIII. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu.
IX. Nie pożądaj żony bliźniego twego.
X. Ani żadnej rzeczy, która jego jest

Apokryfy Edytuj

" Żydzi i protestanci przyjmują tylko księgi protokanoniczne, odrzucają zaś wtórokanoniczne, uważając je za t. zw. księgi apokryficzne. Protestanci nie uznają również t. zw. apokryfów N. T. "

- Encyklopedia Gutenberga , " Kanoniczne księgi "

Apokryf - ἀπόκρυφος ápókryphos – ukryty, schowany, sekretny

To Greckie Słowo jest zawarte w Biblii w następujących wersetach :

Mar. 4:22 Nie ma bowiem nic tajemnego, co by nie miało być ujawnione ani nic ukrytego (ἀπόκρυφον apokryfon), co by nie miało wyjść na jaw.

Łuk. 8:17 Nie ma bowiem nic tajemnego, co by nie miało być ujawnione, ani nic ukrytego (ἀπόκρυφον apokryfon), o czym by się nie dowiedziano i co by nie wyszło na jaw.

Kol. 2:3 W którym są ukryte (ἀπόκρυφοι apokryphoi) wszystkie skarby mądrości i poznania.

Apokryfami nazywa się dodane przez Kościół Kaolicki na Soborze Trydenckim w 1546 roku , niekanoniczne księgi do Biblii , w celu obrony swoich fałszywych nauk i niebilijnych doktryn , uznając je za pełnoprawnie należące do Kanonu .

Katolicy nazywają Apokryfy również księgami „'deuterokanonicznym' i ” bądż „wtórnokanonicznymi”, czyli „należącymi do drugiego (póżniejszego) kanonu”- w przeciwieństwie do ksiąg „protokanonicznych”.

Jednek Kanon Pisma Świętego jest tylko jeden , na zawsze niezemienny .

Dodane przez Kościół Katolicki do Pisma Świętego Starego Testamentu , są następujące :

  1. Tobiasza
  2. Judyty 1 i 2
  3. Machabejska
  4. Mądrości (Mądrość Salomona),
  5. Mądrość Syracha (Eklezjestyk)
  6. Księga Barucha
  7. dodatki do Księgi Estery
  8. dodatki do Daniela: pieśń trzech młodzieńców i inne
  9. historia Zuzanny
  10. opowiadania o Belu i o wężu (smoku)

Księgi te nie zostały włączone przez Żydów do Kanonu który zakończono spisywać w V Wieku p.n.e , odrzucono je jako niekanoniczne .

Według Żydowskiej Tradycji , ostateczną wersję kanonu Starego Testamentu zatwierdziła szkoła uczonych w Piśmie , załozona przez Ezdrasza i nazwana „Wielką synagogą”. 

Józef Flawiusz, historyk żydowski z I w. n.e. , pisał że wielkim szacunkiem darzono te nieliczne księgi ( należące do kanonu hebrajskiego ), które uznawano za święte i które są uznawane przez Żydów aż po dziś dzień . Oznajmił :

Nie posiadamy tysięcy ksiąg niegodnych, a nawet sprzecznych ze sobą, lecz tylko dwadzieścia dwie [odpowiadające 39 księgom Pism Hebrajskich według dzisiejszego podziału]. Zawierają one kronikę od zarania dziejów”.

Z dalszych słów wynika, że wiedział o księgach apokryficznych i że nie zaliczono ich do kanonu hebrajskiego :

Opisane zostało także wszystko, co działo się w okresie od Artakserksesa aż do naszych czasów, lecz historia ta cieszy się tak wielką wiarygodnością, jak poprzednia, ponieważ prorocy nie następowali ściśle po sobie

- Józef Flawiusz , Przeciw Apionowi I , 8(38,41}