FANDOM


KRK naucza: Usprawiedliwienie jest przemianą duszy, w wyniku której usuwany jest grzech pierworodny, a dusza jest napełniana łaską uświęcającą (punkty Katechizmu KRK 1987-1995).

Pismo Święte naucza: Usprawiedliwienie jest aktem Boga, poprzez który ogłasza On grzesznika sprawiedliwym w swoich oczach, przebaczywszy mu grzechy i przypisawszy mu własną sprawiedliwość Bożą (Rz. 3:21-4:8).
KRK naucza: Wstępne usprawiedliwienie dokonuje się poprzez chrzest (1262-1274).

Pismo Święte naucza: Usprawiedliwienie dokonuje się jedynie przez wiarę (Rz. 3:28).

KRK naucza: Dorośli muszą przygotować się na przyjęcie usprawiedliwienia przez wiarę i dobre uczynki (1247-1249).

Pismo Święte naucza: Bóg usprawiedliwia bezbożnych grzeszników, którzy wierzą (Rz. 4:5). Dobre uczynki są rezultatem zbawienia, a nie jego przyczyną (Ef. 2:8-10).

KRK naucza: Usprawiedliwieni są sami w sobie wewnętrznie piękni i święci w oczach Bożych (1992, 1999-2000, 2024).

Pismo Święte naucza: Usprawiedliwieni są w oczach Bożych święci i nieskalani w Chrystusie (Ef. 1:1-14).

KRK naucza: Stopień usprawiedliwienia zwiększa się przez przystępowanie do sakramentów i spełnianie dobrych uczynków (1212, 1392, 2010).

Pismo Święte naucza: Usprawiedliwienie jest przypisaniem doskonałej sprawiedliwości Bożej (2 Kor. 5:21). Wierzący ma pełnię w Chrystusie (Kol. 2:10).

KRK naucza: Usprawiedliwienie traci się przez popełnienie grzechu śmiertelnego (1033, 1855, 1874).

Pismo Święte naucza: Usprawiedliwienie nie może zostać utracone. Ci, których Bóg usprawiedliwia, będą zachowani od gniewu Bożego (Rz. 5:8-9).

KRK naucza: Katolicy winni popełnienia grzechu śmiertelnego są ponownie usprawiedliwiani przez sakrament pokuty (980, 1446).

Pismo Święte naucza: Nie istnieje powtórne usprawiedliwienie. Tych, których Bóg usprawiedliwia, tych również uwielbi (Rz. 8:30).

KRK naucza: Zbawienie od wiecznych konsekwencji grzechu jest procesem trwającym całe życie (161-162, 1254-1255).

Pismo Święte naucza: Zbawienie od wiecznych konsekwencji grzechu jest natychmiastowym i skutecznym aktem Boga, który dokonuje się równocześnie z usprawiedliwieniem (Rz. 5:9)

KRK naucza: Zbawienie osiąga się wskutek współdziałania z łaską przez wiarę, dobre uczynki i uczestnictwo w sakramentach (183, 1129, 1815, 2002).

Pismo Święte naucza: Zbawienie osiąga się przez wiarę, bez spełniania uczynków (Ef. 2:8-9). Dobre uczynki są rezultatem, a nie przyczyną zbawienia (Ef. 2:10)

KRK naucza: Wiara jest przeświadczeniem o istnieniu Boga i silną akceptacją wszystkiego, co Kościół podaje nam do wierzenia (181-182, 1814).

Pismo Święte naucza: Zbawiająca wiara jest oddaniem samego siebie Chrystusowi jako Panu i Zbawicielowi (Rz. 10:8-17).

KRK naucza: Łaska uświęcająca jest jakością duszy, nadprzyrodzoną dyspozycją udoskonalającą samą duszę (1999-2000)

Pismo Święte naucza: Łaska jest niezasłużoną przychylnością Boga (Ef. 1:7-8).

KRK naucza: Sakramenty są koniecznymi kanałami ciągłego wlewania łaski. Są one źródłem łaski przez sam fakt wykonywania określonych obrzędów (1127-1129).

Pismo Święte naucza: Dziecko Boże jest stale obiektem łaski swojego Ojca (Rz. 5:1-2)

KRK naucza: Na łaskę zasługuje się, spełniając dobre uczynki (2010, 2027).

Pismo Święte naucza: Łaska jest darem (Rz. 11:6).

KRK naucza: Grzechy powszednie nie pociągają za sobą wiecznego potępienia (1855, 1863).

Pismo Święte naucza: Każdy grzech jest karany wieczną śmiercią (Rz. 6:23)

KRK naucza: Ciężkie grzechy muszą być wyznane kapłanowi (1456-1457)

Pismo Święte naucza: Grzech ma być wyznawany bezpośrednio Bogu (Ezd. 10:11)

KRK naucza: Kapłan przebacza grzech występując w charakterze sędziego (1442, 1461).

Pismo Święte naucza: Nikt nie może przebaczyć grzechu, z wyjątkiem Boga (Mk 2:7)

KRK naucza: Gdy wina grzechu zostaje przebaczona, pozostaje jeszcze kara doczesna (1472-1473).

Pismo Święte naucza: Gdy Bóg przebacza grzech, to przebacza go zupełnie (Kol. 2:13, Iz. 43:25).

KRK naucza: Akty pokuty dokonują zadośćuczynienia za karę doczesną nałożoną z powodu grzechu (1434, 1459-1460).

Pismo Święte naucza: Jezus dokonał doskonałego zadośćuczynienia za wszystkie grzechy (1J. 2:1-2).

KRK naucza: Odpusty, których Kościół udziela w zamian za spełnianie pobożnych uczynków, uwalniają grzeszników od kary doczesnej (1471-1473).

Pismo Święte naucza: Jezus uwalnia wierzących od ich grzechów przez moc swojej krwi (Ap. 1:5).

KRK naucza: Pobyt w czyśćcu jest konieczny, aby odpokutować za grzech i oczyścić duszę (1030-1031).

Pismo Święte naucza: Czyściec nie istnieje. Jezus dokonał oczyszczenia z grzechów na krzyżu (Hbr. 1:3)

KRK naucza: Żyjący na ziemi mogą pomóc biednym duszom cierpiącym w czyśćcu, zanosząc za nich modlitwy, spełniając dobre uczynki i ofiarując w ich intencji ofiary Mszy świętych (1032, 1371, 1479).

Pismo Święte naucza: Ci, którzy zasnęli w Chrystusie, nie potrzebują żadnej pomocy. Będąc nieobecni w ciele, w duchu są obecni u Pana (2 Kor. 5:8)

KRK naucza: Nikt nie może wiedzieć, czy osiągnie życie wieczne (1036, 2005).

Pismo Święte naucza: Na podstawie Słowa Bożego wierzący może wiedzieć, że ma życie wieczne (1 J. 5:13)

KRK naucza: Życie wieczne jest zasłużoną nagrodą (1821, 2010).

Pismo Święte naucza: Życie wieczne jest darem Bożym (Rzym. 6:23)

Pismo Święte naucza: Nie ma zbawienia w nikim innym poza osobą Pana Jezusa Chrystusa, "gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, przez które moglibyśmy być zbawieni" (Dz. 4:12).

Katolik : Pismo Święte się zmieniło na potrzeby kościoła !!!!

"Co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi: Jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze; a jeżeli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z działu jego z drzewa żywota i ze świętego miasta; opisanych w tej księdze." Obj. 22:18-20